Grzegorz Janusz | PANZERFAUSTPanzerfaust – Antrajame pasauliniame kare vokiečių karių naudotas beatotrankis vienašūvis prieštankinis ginklas


Grzegorz Janusz
PANZERFAUST
 
Žarija lėtai keliavo išilgai cigaretės, su kiekvienu įkvėpimu artėdama prie lūpų. Kambary, išskyrus šią cigaretę, nebuvo jokios kitos šviesos. Iš peleninės virto pelenai, dūmai, nors jų nesimatė, graužė akis.
Artėjo vidurnaktis. Nežiūrėdamas į laikrodį tai žinojau.
„Jis tuoj ateis“, – tik ši mintis blaškėsi mano galvoje ir vertė prisiminti vaikystėje išmoktas maldas. Bijojau. Užsitraukiau ir išpūčiau eilinį dūmų debesį.
„O gal neateis, gal visa tai netiesa ?“
Cigaretė jau degino lūpas, tačiau nenorėjau jos gesinti.
Ranka drebėjo, buvo šalta ir drėgna nuo prakaito.
Vidurnaktis vis artėjo. Ketvirtadienis pamaži baigėsi. Mirė. Merdėjo kraujo lašo per sekundę greičiu, o kraujas buvo žarijų spalvos. Sumaigiau nuorūką peleninėn, nusideginau pirštus, pelenai pabiro ant stalo. Jau nieko nebebuvo matyti.
Tolumoje rotušės bokšto laikrodis pradėjo mušti savo ilgiausią, monotonišką melodiją. Akys priprato prie tamsos, o gal tiesiog kambaryje tapo truputį šviesiau.
Pamačiau jį priešais save. Stovėjo kiek išsižergęs, rankas sukryžiavęs ant krūtinės.
Apsirengęs buvo juodai. Ant galvos užsimaukšlinęs juodą smailėjantį gobtuvą su išpjautais plyšiais akims. Tylėjo. Aš taipogi nieko nesakiau. Bijojau. Man pasidarė šalta, ausyse dundėjo. Jis prabilo pirmas. Kalbėjo nenormaliai, garsiai šnabždėjo. Jo balsas buvo panašus į maitvanagio kvarkimą.
- Kokiu tikslu mane iškvietei ?
Truputį užtruko, kol atsakiau, kol sudrėkinau seilėmis išdžiuvusią gerklę ir nuraminau kvėpavimą.
- Noriu parduoti sielą.
Nemačiau jo veido, tačiau žinojau, jog šypsosi.
- Parodyk, – pareikalavo.
Paėmė ją ir apžiūrėjo priešais šviesą, krintančią pro langą. Prasiskleidę debesys atidengė blyškų mėnulį. Dabar jį mačiau aiškiai. Buvo liesas ir aukštas, daug aukštesnis už mane. Nuo kaklo nukarusi stora sidabrinė grandinė su žuvies skeleto formos pakabuku. Ant rankų užsimovęs juodas plonas pirštines. Laikė juose mano sielą ir atidžiai tyrinėjo.
- Ji beveik nauja, - pratariau.
Atsisuko į mane. Man vėl pasirodė, jog juokiasi.
- Nauja, - sušlamėjo, - tačiau ties kairiu riešu kažkuo aštriu įpjauta.
- Kitos neturiu, - atsakiau.
Šįkart visai aiškiai nusikvatojo. Paguldė sielą ant stalo taip, jog jos kojos nukaro ligi grindų.
- Ko už ją nori? - dabar jo balsas priminė alkanos gyvatės šnypštimą arba milžiniško degančio skruzdėlyno šnaresį.
- Aš noriu durklo, kuriuo galėčiau užmušti bet ką. Kuris pramuštų šarvuočio odą ir neperšaunamą liemenę. Kuris žudytų vampyrus ir šmėklas, kad juo būtų įmanoma pribaigti dvasią, kad nuo šio negalėtų apsiginti angelas ar netgi Dievas, jeigu šį kada nors sutikčiau. Tik tu gali man jį gauti.
Jau nebebijojau. Kalbėjau aiškiai, lėtai.
Jis tylėjo. Mąstė.
- Gerai. Gausi jį, - tarė po valandėlės, - bet sielos už tai per maža. Noriu daugiau.
Išsigandau. Tiek pastangų, tiek naktų voratinkliuose apaugusiose bibliotekose viršum knygų, skirtų sudeginti, vėliau – siaubinga baimė ir viskas veltui. Ne, neįmanoma.
- Ko gi dar nori? Kad nušaučiau popiežių? - beveik šaukiau.
- Gausi šį durklą, tačiau turėsi jį panaudoti metų bėgyje, nesvarbu prieš ką. Priešingu atveju durklas išnyks, tačiau siela vis viena liks man. Tokia mano sąlyga, - žodžiai šovė iš jo tarsi iš rūgusio vyno butelio. Atsidusau su palengvėjimu. Tą galėjau jam pažadėti. Linktelėjau galva.
Iš po skraistės jis ištraukė susuktą pergamentą ir išvyniojo ant stalo. Padavė mažą peilį medine rankena ir parodė į mano riešą.
- Turi jau tame patirties, - sukrankė.
Pažvelgiau į riešo linkį, į baltus, siaurus, lygiagrečius randus. Tamsoje jų nemačiau, tačiau žinojau esant. Pamenu. Griebiau peilį ir atlikau naują pjūvį, šįkart negilų. Išsisunkė keletas tamsių lašų.
- Mėgstu šį kvapą, - tarė ir pamirkė kraujyje kranklio plunksnos galiuką. Padavė man. Pakeverzojau ant pergamento savo parašą ir priglaudžiau degantį riešą prie lūpų. Dokumento neskaičiau. Buvo pernelyg tamsu, tačiau žinojau, jog negali manęs apgauti. Kraujui išdžiuvus, suvyniojo pergamentą ir paslėpė užantin.
- Durklą gausi savaitės. Ateisiu taip, kaip šiandien. Apie skolą priminsiu savo laiku. Ir turėk omeny, pirma auka – dvylikos mėnesių bėgyje, - pasakė.
- Dėl to būk ramus, - dabar jau aš juokiausi.
Dingo.

***
iliust.: Tomasz Niewiadomski
Vėl sėdėjau tamsiame kambaryje ir rūkiau cigaretę. Vėl bijojau. Už lango girdėjau benamių šunų kauksmą ir vėtros draskomų sausų šakų traškėjimą. Mėnulio nesimatė. Tiršti debesys su vėju ritosi į vakarus. Artėjo audra, tarp dangaus ir horizonto šokinėjo žaibai.
Užgesinau cigaretę. Sienos fone pastebėjau gobtuvo siluetą.
- Turi?! Atnešei?! - šūktelėjau.
Neatsiliepė. Ant stalo padėjo į juodą medžiagą suvyniotą ryšulėlį. Pagriebiau jį, nutraukiau virvelę, kuria buvo perrištas. Rankoje laikiau durklą, ilgą tarsi ištiesintas pjautuvas ir siaurą lyg spindulys. Tamsoje šis švelniai žvilgėjo. Sugniaužiau rankeną.
- Papasakosiu, kaip jis padarytas, - sumurmėjo, - tavo užsakymą atliko akli neūžaugos, nukalę šią geležtę iš meteorito. Šešias naktis dirbo vulkano viduje esančioje kalvėje, - lėtai šnabždėjo jis, - Ašmenyse yra latakėlis, pilnas nuodų. Pagaminau juos iš savo kraujo, iš nekaltai pakartojo sėklos, iš skorpiono ir gyvatės nuodų, pridėjau į miltus sumaltų pasiutusio šuns ilčių bei grifo nagų; romėnų kario ieties antgalio, skenduolio akmens trupinių, baltų aitriųjų migdolų kvapo miltelių, purvo, nugrandyto nuo budelio kirvio bei Giltinės dalgio, rūdžių nuo trijų vinių, indėniškų nuodingųjų žolių bei keleto siūlų iš mirusiojo nuo juodųjų raupų marškinių. Tai nužudys bet kurį, - kalbėjo, o nugara man bėgiojo šiurpuliai.
- Nuodų užteks tik vienam kartui, - sušnypštė.
- Gerai. Norėčiau kai ko paklausti, prieš tau išeinant, - žodžiai lėtai veržėsi iš gerklės.
- Ko? - sugergždė.
- Kiek jūsų, ten, po žeme, yra? - mano balsas tikriausiai buvo kimus.
- Aš vienas. Kiti tokie patys kaip tu.
- Yra tiktai vienas Šėtonas?
- Taip.
Griebiau durklą ir bedžiau jam į krūtinę. Širdin. Dūriau, kol nepervėriau kiaurai.
Sudejavo. Suvirpėjo visas.
Viduje, kairėje pusėje, pajutau stiprų skausmą, net riktelėjau.
Jis drebėjo ir gargaliavo. Staiga pavirto dideliu kraujuojančiu, kniaukiančiu juodu katinu. Bandė mane pasiekti nagais.
Atšokau prie sienos.
Skausmas krūtinėje truputį aprimo, tačiau vis dar pulsavo.
Dabar jis buvo šikšnosparniu ilgomis aštriomis iltimis, po minutėlės - krankliu, plakė sparnais, aplinkui plaikstėsi juodos plunksnos.
Manyje taipogi kažkas plakėsi.
Netrukus pavirto milžinišku naktiniu drugiu, dulkės iš jo sparnų žiro man į akis.
Užsimerkiau.
Kai vėl pakėliau akių vokus, pamačiau bejėgiškai judinantį galūnes vorą. Voras tapo smaugliu, išsivyniojo visu ilgiu ir virto rykliu.
Toks ir pasiliko. Kambario vidury.
Ryklys kraujo baloje. Keleto žvėrių kraujo. Raudoname paviršiuje plūduriavo juodos plunksnos.
Ryklio žiaunos sudrebėjo ir sustingo.
Nudvėsė. Pasisekė.
Priėjau arčiau negyvos žuvies, pritūpiau. Jos šone styrojo sidabrinė rankena. Nusibraukiau prakaitą nuo kaktos. Prisidegiau cigaretę. Išėjau į balkoną.
Brėško. Dangus pilkėjo. Kažkur užgiedojo gaidys. Triskart iš eilės, bemaž nepertraukiamai.
Audra praėjo pro šalį, vėjas nurimo. Dangus buvo švarus ir vis skaidrėjo. Beveik nebesimatė žvaigždžių.
Krūtinės ląstoje nepertraukiamai skaudėjo.
Pasižiūrėjau apačion, į devynis aukštus po manimi esančią gatvę.
- Šokti?
Savęs sunaikinimas. Tai nuodėmė. Už tai patenkama į pragarą.
Bet juk pragaro nebėra.

vertė P.V.